Get Adobe Flash player

top01nobg

สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์

Share this post

ชื่อ                    สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ 

นายกสมาคม      ดร.วิชัย  พยัคฆโส
ที่อยู่                  46/92 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์           0-2944-4756
โทรสาร             0-2944-4757
เว็บไซด์             www.printpromotion.or.th


วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 • ส่งเสริมงานด้านการพิมพ์ทุกประเภท
 • เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าและวิจัย
 • เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ


รายนามคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ (วาระปี 2556-2559)

1

ดร.วิชัย   พยัคฆโส

นายกสมาคม

2

คุณสุทัศน์   มาลานิยม

อุปนายกฝ่ายอำนวยการ

3

คุณเสาวคนธ์   รัตนพิเศษ

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

4

คุณกิตติ   ยิ้มละมัย

อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากรทางการพิมพ์

5

คุณณัฐวัฒน์   จรุงศักดิ์สกุล

อุปนายกฝ่ายวางแผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

6

คุณภักดี   พูลสุข

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

7

คุณพรพัฒน์   ล่องทอง

อุปนายกฝ่ายบริหาร

8

คุณสติ   สันตสวัสดิ์กุล

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

9

คุณสุพจน์   ลิมปิโรจนฤทธิ์

อุปนายกฝ่ายสื่อสารการตลาด

10

ดร.อุรวิศ   ตั้งกิจวิวัฒน์

เลขาธิการ

11

คุณกิตติวัฒน์   เริงวัย

รองเลขาธิการ

12

อาจารย์อนันต์   ตันวิไลศิริ

รองเลขาธิการ

13

คุณศิริพงศ์   ศรีสวัสดิ์

เหรัญญิก

14

อาจารย์ปฏิพากย์   ปุ่นอุดม

นายทะเบียน

15

คุณสมัคร   จิระธนานันต์

สาราณียกร

16

คุณธีรเดช   พรวุฒิกูล

ประชาสัมพันธ์

17

อาจารย์อนันต์   เขมพาณิชย์กุล

วิชาการ

18

ดร.กิติโรจน์   รัตนเกษมสุข

วิชาการ

19

ดร.จันทร์ประภา   พ่วงสุวรรณ

วิชาการ

20

ดร.คณากาญจน์   รักไพฑูรย์

วิชาการ

21

อาจารย์ไตรรัตน์   ทีฆกุล

วิชาการ

22

ผศ.ดร.พิชิต   ขจรเดชะ

วิชาการ

23

ดร.บุญชัย   วลีธรชีพสวัสดิ์

วิชาการ

24

คุณพรศักดิ์   โกศลชื่นวิจิตร

วิชาการ

25

คุณสุวิทย์   ลิมป์ศิริพันธ์

วิชาการ


ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 และได้จดทะเบียนที่สำนักงานจดทะเบียน กองตำรวจสันติบาล เมื่อปี 
พ.ศ.2525 โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 
ของการเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ติดต่อประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมพิมพ์ (Pre-Press) ด้านการพิมพ์ (Press) และงานหลังพิมพ์ (After-Press) โดยมีคุณ
สำรวย ปั้นศรี พล.ต.ปรีชา จุฬจัมบก รน. และพ.อ.บุญไท พุทธประเสริฐ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และมีนายกสมาคมรวม 2 ท่าน คือ 
คุณสำรวย ปั้นศรี ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2525-2529 และ ดร.วิชัย พยัคฆโส ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้น
ดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยอาศัยแผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ถ.นางลิ้นจี่ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการจัดประชุมกรรมการหรือกิจกรรมต่างๆ จวบจนวันที่ 3 มิถุนายน 
2541 สมาคมประสบผลสำเร็จจากการรดำเนินกิจกรรมระดมทุนเพื่อสร้างที่ทำการและได้ เปิดที่ทำการถาวรของตนเอง ตั้งอยู่ที่
อาคาร ส่งเสริมวิชาการพิมพ์ หมู่บ้านนวลผกา ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

1. ดำเนินโครงการเรียนทางไปรษณีย์แก่ช่างพิมพ์และช่างก่อนพิมพ์ สาขาออฟเซต  โดยการสนับสนุนการแปลตำราและการอบรม โดยงบประมาณจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (MITI) ร่วมกับ Japan Association of Graphic Art  Technology ให้แก่บุคลากรของไทย ประมาณ 10,000 คน ระหว่างปี 2526 ? 2538
2. ร่วมก่อตั้งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์  ปี 2537
3. ร่วมก่อตั้ง The Forum of Asian Graphic Art Technology (FAGAT)  ในปี 2539
4. เป็นแกนกลางในนามสหพันธ์ฯ จัดประชุม FAGAT ปี2541 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5. ประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ปี2545 ? ปัจจุบัน
6. ร่วมจัดทำหนังสือภาพวาดสีน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสพระชนมายุครบ 50 พรรษา เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ และสมทบกองทุนมูลนิธิสหพันธ์ฯ ปี2548
7. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (In House Training) ให้แก่สมาชิกตามความต้องการ  
8. รณรงค์จัดกิจกรรมหาทุนจัดซื้อที่ทำการสมาคมพร้อมที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ ปี2547

โปรแกรมการฝึกอบรม In House Training (หลักสูตรพัฒนาช่างพิมพ์ออฟเซต 1)

วัน-เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

เสาร์ที่ 1

9.00-12.00 น.

บรรยายความรู้เกี่ยวกับกระดาษ / หมึกพิมพ์

 1. ชนิด , ประเภท , สมบัติ
 2. ความหนา , น้ำหนัก , เกรน ของกระดาษ
 3. เครื่องมือทดสอบและผลต่อคุณภาพงานพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

บรรยายความรู้เกี่ยวกับผ้ายาง

 1. ชนิด , ประเภท
 2. สมบัติ
 3. ความหนา , ความแข็ง , ความตึง
 4. เครื่องมือทดสอบและผลต่อคุณภาพงานพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 2

9.00-12.00 น.

บรรยายการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต

 1. หลักการและความจำเป็น
 2. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ก่อนปฏิบัติงาน
 3. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์หลังปฏิบัติงาน

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

บรรยายการเตรียมพร้อม ? ปรับตั้งเครื่องพิมพ์หลายสีออฟเซตป้อนแผ่น

 1. การปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษ
 2. การปรับตั้งส่วนพิมพ์
 3. การติดตั้งผ้ายาง + รองหนุน
 4. การติดตั้งแม่พิมพ์
 5. การปรับตั้งแรงกดพิมพ์
 6. การปรับตั้งลูกหมึก-ลูกน้ำ
 7. การปรับตั้งฉาก และส่วนรองรับกระดาษ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 3

9.00-16.00 น.

สาธิตและปฏิบัติ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 4

9.00-12.00 น.

บรรยายการปฏิบัติงานพิมพ์และการควบคุมคุณภาพ

 1. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
 2. การจัดลำดับสี
 3. แถบควบคุมคุณภาพ
 4. การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

สาธิตและปฏิบัติ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 5

9.00-12.00 น.

วิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์และแนวทางแก้ไข

 1. ปัญหาจากการออกแบบและแม่พิมพ์
 2. ปัญหาจากวัสดุ เช่น หมึก ,น้ำยาฟาวเทน
 3. ปัญหาจากกระดาษ , ผ้ายาง
 4. ปัญหาจากการควบคุมในเครื่องพิมพ์
 5. ปัญหาจากเครื่องพิมพ์และอื่นๆ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

ทดสอบภาคความรู้ และประเมินภาคทักษะ

วิทยากรจาก สวพ.

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของบริษัทจะฝึกอบรม

โปรแกรมการฝึกอบรม In House Training (หลักสูตรพัฒนาช่างพิมพ์ออฟเซต 2)

วัน-เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

เสาร์ที่ 1

9.00-12.00 น.

บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต

 1. ความหมาย
 2. หลักการพื้นฐาน
 3. ลักษณะภาพพิมพ์
 4. ประเภท-ความเหมาะสมของสิ่งพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

บรรยายการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต

 1. หลักการและความจำเป็น
 2. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ก่อนปฏิบัติงาน
 3. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์หลังปฏิบัติงาน

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 2

9.00-12.00 น.

บรรยายความรู้เกี่ยวกับกระดาษและหมึกพิมพ์

 1. กระดาษ
 2. หมึกพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

บรรยายความรู้เกี่ยวกับผ้ายาง

 1. ชนิด , ประเภท
 2. สมบัติ
 3. ความหนา , ความแข็ง , ความตึง
 4. เครื่องมือทดสอบและผลต่อคุณภาพงานพิมพ์

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 3

9.00-12.00 น.

บรรยายการเตรียมพร้อม ? ปรับตั้งเครื่องพิมพ์หลายสีออฟเซตป้อนแผ่น

 1. การปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษ
 2. การปรับตั้งส่วนพิมพ์
 3. การติดตั้งผ้ายาง + รองหนุน
 4. การติดตั้งแม่พิมพ์
 5. การปรับตั้งแรงกดพิมพ์
 6. การปรับตั้งลูกหมึก+ลูกน้ำ
 7. การปรับตั้งฉาก และส่วนรองรับกระดาษ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

สาธิตและปฏิบัติ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 4

9.00-12.00 น.

บรรยายการเตรียมพร้อม ? ปรับตั้งเครื่องพิมพ์หลายสีออฟเซตป้อนม้วน

 1. การปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษ
 2. การปรับตั้งส่วนพิมพ์
 3. การติดตั้งผ้ายาง + รองหนุน
 4. การติดตั้งแม่พิมพ์
 5. การปรับตั้งแรงกดพิมพ์
 6. การปรับตั้งลูกหมึก+ลูกน้ำ
 7. การปรับตั้งฉาก และส่วนรองรับกระดาษ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

สาธิตและปฏิบัติ

วิทยากรจาก สวพ.

เสาร์ที่ 5

9.00-12.00 น.

วิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์และแนวทางแก้ไข

 1. ปัญหาจากการออกแบบและแม่พิมพ์
 2. ปัญหาจากวัสดุ เช่น หมึก ,น้ำยาฟาวเทน
 3. ปัญหาจากกระดาษ , ผ้ายาง
 4. ปัญหาจากการควบคุมในเครื่องพิมพ์
 5. ปัญหาจากเครื่องพิมพ์และอื่นๆ

วิทยากรจาก สวพ.

13.00-16.00 น.

ทดสอบภาคความรู้ และประเมินภาคทักษะ

วิทยากรจาก สว

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของบริษัทจะฝึกอบรม

 

Share this post

top01nobg

 

printing logo pubat printing logo tpa printing logo cpa printing1 printing logo colour printing logo tepc printing logo thai printing logo svp