1. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์
  (นายกสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณธาตรี ลิขิตวรศาสตร์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมสร้างสรรค์นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 10. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
  (ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณธาตรี ลิขิตวรศาสตร์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 10. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
  (ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณธนพล บันลือรัตน์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย )
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณสุชาดา สหัสกุล
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณระวิ เกษมศานติ์
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 10. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
  (ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณธนพล บันลือรัตน์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย )
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณสุชาดา สหัสกุล
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณนภดล ไกรฤกษ์
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณระวิ เกษมศานติ์
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 10. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณนภดล ไกรฤกษ์
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณระวิ เกษมศานติ์
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณธนพล บันลือรัตน์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย )
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณจรัญ หอมเทียนทอง
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 10. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณระวิ เกษมศานติ์
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณธนพล บันลือรัตน์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย )
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณจรัญ หอมเทียนทอง
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 10. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณจรัญ หอมเทียนทอง
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณระวิ เกษมศานติ์
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณมงคล คงสวัสดิ์วรากุล
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย )
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 10. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณจรัญ หอมเทียนทอง
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณระวิ เกษมศานติ์
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณมงคล คงสวัสดิ์วรากุล
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย )
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 10. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 10. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณเรืองศักดิ์ หิรัญญาภินันท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท.) ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณสุรศักดิ์ พรบุญมารุ่ง (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. ดร.วิชัย พยัคฆโส (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์) ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณริสรวล อร่ามเจริญ (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณพิรัช ธัมพิพิธ (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณเกษม แย้มวาทีทอง (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณสุรศักดิ์ พรบุญมารุ่ง
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณริสรวล อร่ามเจริญ
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณพิรัช ธัมพิพิธ
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณสุรชัย โสตถีวรกุล
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณสุรศักดิ์ พรบุญมารุ่ง
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณริสรวล อร่ามเจริญ
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณพิรัช ธัมพิพิธ
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณพิรัช ธัมพิพิธ
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณเอนก วิทยะสิรินันท์
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณสุรชัย โสตถีวรกุล
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณสุรศักดิ์ พรบุญมารุ่ง
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณริสรวล อร่ามเจริญ
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณธนะชัย สันติชัยกูล
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณเอนก วิทยะสิรินันท์
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณสุรชัย โสตถีวรกุล
  (นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณสายยนต์ ศรีพิพัฒน์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณธนะชัย สันติชัยกูล
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณวิเทียน นิลดำ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณสุรชัย โสตถีวรกุล
  (นายกสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณสายยนต์ ศรีพิพัฒน์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณบุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. ดร.วิชัย พยัคฆโส (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณธนะชัย สันติชัยกูล (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย) ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณวิเทียน นิลดำ (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย) ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว (นายกสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท.) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณบุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณสันติ ส่งเสริมสวัสดิ์ (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย) ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. ดร.วิชัย พยัคฆโส (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณธนะชัย สันติชัยกูล (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย) ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณวิเทียน นิลดำ (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว (นายกสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณสันติ ส่งเสริมสวัสดิ์ (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. ดร.วิชัย พยัคฆโส (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์) ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณวิเทียน นิลดำ (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว (นายกสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณรังษี เหลืองวารินกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณมานิตย์ พรพิพัฒน์กุล
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณวิเทียน นิลดำ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 9. คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว
  (นายกสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณวิเทียน นิลดำ (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย) ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณรังษี เหลืองวารินกุล (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณประสิทธิ์ เทียนประภา (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย) ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย) ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. ดร.วิชัย พยัคฆโส (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย) ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณชวาล โสตถิวันวงศ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณวิเทียน นิลดำ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณรังษี เหลืองวารินกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณมานิตย์ พรพิพัฒน์กุล
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณชวาล โสตถิวันวงศ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณวิเทียน นิลดำ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณรังษี เหลืองวารินกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณมานิตย์ พรพิพัฒน์กุล
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณรังษี เหลืองวารินกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณมานิตย์ พรพิพัฒน์กุล
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณรังษี เหลืองวารินกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณทวีชัย เตชะวิเชียร
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณมานิตย์ พรพิพัฒน์กุล
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณมานิตย์ พรพิพัฒน์กุล
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณวิริยะ สิริสิงห
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณรังษี เหลืองวารินกุล
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณศิริวรรณ เตชะรัตนวงศ์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณปรีดา เพชรพันธ์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณประสิทธิ์ เทียนประภา
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณรังษี เหลืองวารินกุล
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณวิริยะ สิริสิงห
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. คุณชวาล โสตถิวันวงศ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
  (นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 1. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
  (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ส.อ.ท.)
  ตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ฯ
 2. คุณพีระ ประยุกต์วงศ์
  (นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 1
 3. คุณประสิทธิ์ เทียนประภา
  (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)
  ตำแหน่ง รองประธานท่านที่ 2
 4. คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย
  (นายกสมาคมการพิมพ์ไทย)
  ตำแหน่ง เลขาธิการ
 5. คุณเกษม แย้มวาทีทอง
  (ตัวแทนสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
 6. ดร.วิชัย พยัคฆโส
  (นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 7. คุณวิริยะ สิริสิงห
  (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ
 8. คุณชวาล โสตถิวันวงศ์
  (นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย)
  ตำแหน่ง มนตรีสหพันธ์ฯ