คุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์

ประธานสหพันธ์ฯ

นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

คุณมงคล เพียรอภิธรรม

รองประธานท่านที่ 1

นายกสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย

คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ

รองประธานท่านที่ 2

นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล

เลขาธิการ

นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

เหรัญญิก

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณธาตรี ลิขิตวรศาสตร์

มนตรีสหพันธ์ฯ

นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

คุณสกุลทิพย์ สันติชัยอนันต์

มนตรีสหพันธ์ฯ

ประธานชมรมสร้างสรรค์นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

มนตรีสหพันธ์ฯ

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ดร.วิชัย พยัคฆโส

มนตรีสหพันธ์ฯ

นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

มนตรีสหพันธ์ฯ

ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์