คุณมงคล เพียรอภิธรรม

ประธานสหพันธ์ฯ

นายกสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง

รองประธานท่านที่ 1

นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล

รองประธานท่านที่ 2

นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

เลขาธิการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณธาตรี ลิขิตวรศาสตร์

เหรัญญิก

นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

คุณสกุลทิพย์ สันติชัยอนันต์

มนตรีสหพันธ์ฯ

ประธานชมรมสร้างสรรค์นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

มนตรีสหพันธ์ฯ

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

คุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์

มนตรีสหพันธ์ฯ

นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ดร.วิชัย พยัคฆโส

มนตรีสหพันธ์ฯ

นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

มนตรีสหพันธ์ฯ

ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์