Focus Group เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สหพันธ์ฯ จัด Focus Group เพื่อเก็บข้อมูลสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์

สำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยต้องขอขอบคุณข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรม ทั้งสมาคมองค์กรสมาชิก บริษัทซัพพลายเออร์ที่จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์การพิมพ์ไทย โดยผู้ดำเนินการและรวบรวมข้อมูล ผศ.ดร.อุรวิศ  ตั้งกิจวิวัฒน์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ช่วยลดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนและเป็นแนวทางให้การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งกลุ่มองค์กรสมาคม ผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ก็เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบสำหรับการหารือกับหน่วยงานภาครัฐ หากต้องการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ภาคส่วนต่างๆ