สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

The Federation of Thai Printing Industries

46/92 ซอยนวลจันทร์ 31 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2944-6975   
อีเมล์: ftpi4692@gmail.com

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ