ชุดแบบอักษร
จากโครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ

โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ชุดแบบอักษร
ฟอนต์เพื่อชาติ

โดยชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

ฟอนต์เพื่อชาติ เป็นการประกวดไทป์เฟซอักษรไทยเพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดโดยชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai Electronics Publishing Club: TEPCLUB) เมื่อ พ.ศ. 2545-2546

ชุดแบบอักษร
ฟอนต์แห่งชาติหรือฟอนต์ซิป้า

โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ฟอนต์แห่งชาติ หรือ ฟอนต์ซิป้า เป็นชุดแบบอักษรสิบสามแบบ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประกวดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุดแบบอักษร

ชุดแบบอักษร
โครงการพัฒนาแบบตัวพิมพ์ เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา และการใช้แบบตัวพิมพ์ไทย อย่างถูกต้องเหมาะสม