กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

PRINTING AND PACKAGING INDUSTRY CLUB F.T.I.

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2345-1171
อีเมล์: pongthira.tpa@gmail.com

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปัจจุบัน


1. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธาน
2. คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ เลขาธิการ
3. คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง กรรมการ
4. คุณเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการ
5. คุณฐานิพรรณ เอื้อจงประสิทธิ์ กรรมการ
6. คุณเพิ่มสิน เลิศรัฐการ กรรมการ
7. คุณธงชัย โอฬารริกสุภัค กรรมการ
8. คุณธเนศ วงศ์จิรัฐิติกาล กรรมการ
9. คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์ กรรมการ
10. คุณธราศักดิ์ โรจน์วรพร กรรมการ
11. คุณธีระ กิตติธีรพรชัย เหรัญญิก