สมาคมการพิมพ์ไทย

THE THAI PRINTING ASSOCIATION

311, 311/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10130
โทรศัพท์: 0-2719-6685-7
อีเมล์: mayuree.tpa@gmail.com, vassana.tpa@gmail.com

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปัจจุบัน


1. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคม
2. คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข อุปนายกสมาคมฝ่ายสื่อสารองค์กร
3. คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์ อุปนายกสมาคมฝ่ายต่างประเทศ
4. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ
5. คุณธีระ กิตติธีรพรชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาองค์กร
6. คุณนิธิ เนาวประทีป อุปนายกสมาคมฝ่ายสารสนเทศ
7. คุณพชร จงกมานนท์ อุปนายกสมาคมฝ่ายสื่อบูรณาการ
8. คุณธนิต วิริยะรังสฤษฎ์ อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
9. คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ รองเลขาธิการ
10. คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์ รองเลขาธิการ
11. คุณชินธันย์ ธีรณัฐพันธ์ รองเลขาธิการ
12. คุณอภิเชษฐ์ เอื้อกิจธโรปกรณ์ รองเลขาธิการ
13. คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ รองเลขาธิการ
14. คุณธนเดช เตชะทวีกิจ รองเลขาธิการ
15. คุณณภัทร วิวรรธนไกร นายทะเบียน
16. คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์ ปฏิคม
17. คุณวิสุทธิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง รองปฏิคม
18. คุณรัฐกฤต เหตระกูล ประชาสัมพันธ์
19. คุณวริษฐา สิมะชัย รองประชาสัมพันธ์