สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

THE THAI PACKAGING ASSOCIATION

86/6 ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไทย ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-1995
อีเมล์: info@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com

คุณประเสริฐ  หล่อยืนยง

นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปัจจุบัน


1. คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ นายกสมาคม
2. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ อุปนายกจัดหารายได้
3. คุณอโศก อุปัทยา อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก
4. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกวิชาการ
5. คุณเอกรินทร์ จิระกรานนท์ อุปนายกพัฒนาองค์กร
6. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ อุปนายกบริหาร
7. คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต เลขาธิการ
8. คุณภัทรา คุณวัฒน์ รองเลขาธิการ
9. คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์ เหรัญญิก
10. คุณอภิเชษฐ์ เอื้อกิจธโรปกรณ์ นายทะเบียน
11. คุณประเสริฐ หล่อยืนยง ประชาสัมพันธ์
12. คุณอุมา อัจจิมารังสี กรรมการฝ่ายกิจกรรมในประเทศ
13. คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการฝ่ายอุตสาหกรรมพลาสติก
14. คุณวีระยุทธ อมรเธียร กรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
15. คุณนิธิ เนาวประทีป กรรมการฝ่ายสารสนเทศ