สถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย

 

เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์และสื่อแห่งประเทศไทย

Thailand Print and Media Academic Forum

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02 549 4538 โทรสาร 02 549 4538

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์

254 ถ.พญาไทย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 02 218 5581-2 โทรสาร 02 255 3021
FB: Imaging and Printing Technology Chulalongkorn University
http://www.imagetech.sc.chula.ac.th/

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
(Don Bosco Technological College)

แผนกมีเดียแอนด์คอมพิวเตอร์อาร์ต

1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 652 9625 โทรสาร 02 255 2291
FB: PrintingDB
http://55.donboscobkk.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(King Mongkut’s University of Technology Thonburi)

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

91 .ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทรศัพท์ 02 470 8571-4 โทรสาร 02 470 8574
FB: ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มจธ.
http://www.prt.kmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(Rajamangal University of Technology Krugthep)

สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 02 287 3211-25 ต่อ 151, 152 โทรสาร 02 287 3165
FB: สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ราชมงคลกรุงเทพ
https://sci.rmutk.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(Rajamangala University of Technology Thanyaburi)

สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02 549 4521
โทรสาร 02 549 4500
FB: ข่าวสารการพิมพ์@RMUTT
http://www.mct.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(Rajamangala University of Technology Lanna)

สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

95 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5341 4250-2 โทรสาร 0 5341 4250
FB: สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
https://arts.rmutl.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(Suan Sunandha Rajabhat University)

สาขานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ 089 892 4249
FB: นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ม.สวนสุนันทา
http://www.printing.fit.ssru.ac.th/home

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
(National Printing Technology Training Center)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

99 หมู่ 9 ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7770 โทรสาร 0 2503 7762
FB: ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
https://npttc2.stou.ac.th/

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(Sukhothai Thammathirat Open University)

เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99 หมู่ 9 ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 8191 โทรสาร 0 2503 4932
FB: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.
https://www.stou.ac.th/courses/sst/

มหาวิทยาลัยสยาม
(Siam University)

สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์

38 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 0 2457 0068 ต่อ 5377 โทรสาร 0 2457 0068 ต่อ 5377
FB: มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์
https://eng.siam.edu/

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
(Bangkok Polytechnic College)

แผนกวิชาการพิมพ์

286/1 ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100
โทรศัพท์ 0 2223 1069 โทรสาร 0 2223 2578
http://www.bpc.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ 0 2665 3888
FB: Rmutp : packaging
http://arch.rmutp.ac.th/

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
(Minburi Technical College)

57 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
โทรศัพท์ 0 2517 2041
https://minburi.ac.th/th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(Bansomdejchaopraya Rajabhat University)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1061 ซ.อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ 0 2473 7000 ต่อ 5319
FB: สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
http://eit.bsru.ac.th/

หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

196  ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์. 0-2579-1121 ต่อ 3101, 3208   โทรสาร. 0-2579-7573
www.tistr.or.th/TPC/
อีเมล์ : TPC-tistr@tistr.or.th
Line official : Thai Packaging Centre (TPC)

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์. 02-345-1289
www.tipmse.fti.or.th/2012/th/index.asp
อีเมล์ : tipmse.channel@gmail.com

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
www.gs1th.org

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์. 0-2105-7400  โทรสาร. 0-2105-7450
https://www.cea.or.th

Thai Print Awards
สมาคมการพิมพ์ไทย

311,311/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 0-2719-6685  โทรสาร. 0-2719-6688
www.thaiprintawards.com/tp2020/

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ชั้น 6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
แขวงกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์. 0-2367-8021, 0-2367-8290  โทรสาร. 0-2390-2315
www.dcr.dip.go.th/th
อีเมล์ bisd1@dip.go.th

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

1177  อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ถ.พหลโยธิน
แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์. 0-2035-4900, 063-373-3926  โทรสาร.  0-2035-4928
www.tpqi.go.th/home.php
อีเมล์. info@tpqi.go.th
Facebook สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า